Het college van kerkrentmeesters heeft de zorg voor de stoffelijke zaken (o.a. financiën en beheer van de gebouwen) van de kerkelijke gemeente en de missie is ervoor zorgen dat het werk aan Gods koninkrijk kan doorgaan.

Het College van kerkrentmeesters wordt gevormd door de ouderlingen-kerkrentmeester en de kerkrentmeesters van de wijkgemeenten. Kerkrentmeesters zijn door de wijkkerkenraden verkozen lidmaten, die geen deel uitmaken van een kerkenraad. Het dagelijks bestuur van het College van kerkrentmeesters bestaat uit:

H.J. de Bruijn
Penningmeester kerkrentmeesters

penningmeestercvk@hervormdharderwijk.nl

Mevr. A. Foppen
Secretaris kerkrentmeesters

secretariscvk@hervormdharderwijk.nl

E. Raaijen
Voorzitter kerkrentmeesters

voorzittercvk@hervormdharderwijk.nl

Bijdragen:

 

Bankrekening voor giften en overige betalingen:
NL27RABO 0373 7210 72 t.n.v.
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Harderwijk.

Bankrekening voor actie Kerkbalans:

NL43RABO 0373 7212 69 t.n.v.
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Harderwijk.

 

Voor betaling via internet klik  hier   

U kunt ook de KERKGELD-app downloaden voor uw mobiele telefoon.

 

Vrijwillige bijdrage
Het overgrote deel van de gelden krijgt onze gemeente binnen via de vrijwillige bijdrage. Deze actie vindt ieder jaar begin januari plaats als Actie Kerkbalans. Ieder belijdend lid en elk dooplid vanaf 20 jaar wordt dan gevraagd de kerk naar vermogen te ondersteunen. De gemeenteleden worden hiervoor benaderd door vrijwilligers. Het College is bijzonder dankbaar, dat de oproep om een vrijwillige bijdrage te geven jaarlijks gul wordt beantwoord.

Solidariteitskas
Jaarlijks vindt er ook een inzameling plaats voor de Solidariteitskas. Het bedrag voor zowel lidmaten als doopleden is € 10,00 per persoon. Uit deze kas, ook wel het centrale steunfonds van de kerk genoemd, worden naast landelijk kerkenwerk ook plaatselijke activiteiten gesteund. Ook onze gemeente heeft in het verleden diverse malen bijstand uit de Solidariteitskas ontvangen. € 5,00 van de bijdrage voor de Solidariteitskas blijft in Harderwijk. Wanneer sommigen niet betalen, wordt deze bijdrage in evenredigheid verminderd. De kerk is echter wel verplicht het bedrag van niet-betalende lidmaten aan de landelijke kas over te maken. Het is dus zaak, dat alle lidmaten betalen! Het College van kerkrentmeesters doet dan ook een dringend beroep op de gemeenteleden om de bijdrage aan de Solidariteitskas te voldoen.

 

Legaten
Indien u het College met een legaat wil begunstigen bij testament, dient u hiervoor contact op te nemen met een notaris. Deze kan u uitgebreid informeren.
De omschrijving zou als volgt  kunnen luiden: ”Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Harderwijk een bedrag van €……….. om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden.”

 

Collectemunten

Collectemunten (fiscaal aftrekbaar) hebben een waarde van € 0,50, € 0,75, € 1,00 en € 2,00. U kunt ze hier kopen en thuis laten bezorgen voor € 1 extra.

Op het Kerkelijk Bureau zijn ze ook verkrijgbaar zonder de € 1 administratiekosten. Alleen donderdag en vrijdag van 9.00-11.30 uur. Veel gemeenteleden maken van deze mogelijkheid gebruik. Mag de kerk ook profiteren van uw fiscale voordeel?

U kunt ook de KERKGELD-app downloaden voor uw mobiele telefoon.

ANBI INFORMATIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK (GLD)

De Hervormde gemeente Harderwijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Iedere ANBI is verplicht om een aantal gegevens via de website openbaar te maken. De gegevens zijn hieronder weergegeven:

Algemene gegevens

Naam ANBI Hervormde gemeente Harderwijk
RSIN/Fiscaal nr 002715855
Adres Kerkplein 2
3841  EC  Harderwijk
Telefoon 0341-412395
Mail kerk.bureau0126@gmail.com
Bankrekening NL41FVLB0699743796
t.n.v. Hervormde Gemeente Harderwijk

De Hervormde Gemeente Harderwijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Hervormde Gemeente Harderwijk is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Hervormde Gemeente Harderwijk ligt bij de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad wordt gevormd door de vertegenwoordigers van elke wijk en ambtsdragers met een bepaalde opdracht. De Hervormde Gemeente Harderwijk bestaat uit drie wijken met elke hun eigen wijkkerkenraad. De vertegenwoordigers en de ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de Hervormde Gemeente Harderwijk.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

Via deze link komt u op een pagina waarin de verslaglegging is weergegeven. https://hervormdharderwijk.nl/hervormde-gemeente-harderwijk/kerkrentmeesters/anbi/

Boeldag
De jaarlijkse Boeldag, de tweede zaterdag in juni, levert iedere keer weer een enorm bedrag op voor het werk van de kerk. Het boeldagcomité, uitgaande van het College van kerkrentmeesters, coördineert dit “bedrijf”. Maandelijks zijn er ophaalzaterdagen, waarop u uw overtollige spulletjes mee kunt geven aan de ophaaldienst. U leest er telkens over in de Kerkbode..

Kerkbode
De Hervormde Kerkbode onderhoudt de communicatie met de Hervormde Gemeente van  Harderwijk. De kerkbodecommissie is hierbij actief. De exploitatie valt onder de verantwoording van het College van kerkrentmeesters, de redactionele kant niet. De abonnementskosten bedragen € 24,00 per jaar. Zaken betreffende het abonnement worden geregeld via het Kerkelijk Bureau.

Medewerking
De kerkrentmeesters willen graag de gebruikers van alle kerkelijke gebouwen wijzen op het volgende: onze kosters zijn aangesteld in een soort spil-functie. Als u gebruik wilt maken van de ruimten of kerkzalen, neem dan eerst contact op met de koster. Het is heel fijn dat u de kerk beschouwt als een vertrouwde plek, maar dat betekent niet dat u zomaar toegang heeft tot alle ruimtes. De koster is graag op de hoogte en wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Dat kan alleen wanneer er een goed samenspel is en geen van de partijen voor onverwachte verrassingen komt te staan. Ook willen de kerkrentmeesters graag een beroep op uw medewerking blijven doen wanneer het gaat om extra handen uit de mouwen steken bij het beheer van de kerkelijke gebouwen. U moet daarbij denken aan een extra beroep op uw inzet, zoals keukenhulp, klaar zetten van materialen of op gezette tijden helpen tijdens de grote schoonmaakbeurten. Alvast dank voor uw medewerking.

Kerkelijk bureau
Het Kerkelijk Bureau is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00-11.30 uur.