Adres: Kerkplein 1
Telefoon: 06-41874205
Koster: J. Boone
:

 

De bouw van de Grote Kerk vond rond 1400 plaats. In 1440 werd de gehele bouw afgerond met een forse toren. In 1797 stortte een deel van de toren in, waarbij behalve het prachtige orgel, ook een groot deel van het oude schip van de kerk vernield werd. Ter afsluiting van de kerk werd toen een nieuwe westgevel gebouwd. In de jaren 1967 – 1980 werd de kerk grondig gerestaureerd. Hierbij kwam een zeer groot aantal gewelfschilderingen te voorschijn, welke uniek zijn in Nederland. Deze schilderingen, met een pre-reformatorisch karakter, zijn eeuwenlang verborgen geweest onder vele lagen witkalk en dateren uit plm. 1561. Het huidige orgel werd in de jaren 1826/1827 gebouwd door de zeer bekende orgelbouwers, de Gebr. Bätz. De preekstoel is een kunstwerk van Jan van de Wiel en werd in 1614 vervaardigd.

Bezichtigen Grote Kerk
In de maanden mei tot september is op dinsdag t/m zaterdag van 14.00-16.30 uur de Grote Kerk te bezichtigen. Daarnaast is de kerk ook geopend op Koninginnedag, Monumentendag en op de Boeldag.

Huren Grote Kerk

De Grote Kerk is een geliefde locatie voor de huwelijksbevestiging en voor het geven van concerten. Ook worden hier rouwdiensten gehouden.

Het College van kerkrentmeesters hanteert het beleid dat de kerk niet verhuurd wordt voor bijeenkomsten die aanstootgevend kunnen zijn of activiteiten waar de kerkelijke gemeente vanwege haar geloofsovertuiging niet achter kan staan.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u mailen naar verhuur@hervormdharderwijk.nl

 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk werd in 1993 opgericht uit bezorgdheid over het in goede staat houden van het interieur van de Grote Kerk. De subsidies van de overheid voor het conserveren van het interieur van monumenten zijn nl. niet meer gegarandeerd. Bovendien voert de overheid een terughoudend beleid in het financieren van restauraties van interieurs van monumenten. De Stichting Vrienden van de Grote Kerk is een stichting, die veel donateurs heeft uit alle lagen van de bevolking, zowel in Harderwijk als ver daarbuiten.

 

Acties, die tot nu toe door de Stichting Vrienden van de Grote Kerk gevoerd zijn:

  • het financieren van de kosten van de proefrestauratie van een kolom in de Grote Kerk
  • het bijdragen in de kosten van de eigenlijke restauratie van de kolommen
  • het uitgeven van een lezenswaardig bulletin
  • het voeren van donateurwervingacties
  • het voeren van pr-activiteiten in de plaatselijke pers
  • uitgave van documentaire uitgave over Grote Kerk

De Stichting wil voor de toekomst een calamiteitenfonds vormen waaruit geput kan worden wanneer er in de Grote Kerk restauratiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De schilderingen zijn op dit moment in bijzonder slechte staat.

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk heeft een groots opgezet full colour boek bij Walburgers laten uitgeven (29,95 euro), dat een totale beschrijving bevat van alle facetten van de Grote Kerk.

Voor verdere informatie en aanmelding als donateur verwijzen we u naar de website van de stichting:  www.vgkharderwijk.nl

 

kerkinterieur

Restauratie Grote Kerk  – stand van zaken november 2018

Begin oktober is begonnen met de restauratie van de Grote Kerk, die drie jaar gaat duren. De werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen. Door de Algemene Kerkenraad is groen licht gegeven om de eerste fase tot een bedrag van € 828.384 uit te voeren. Met subsidie van de Provincie Gelderland is reeds € 497.030 gedekt. Inmiddels heeft ook de burgerlijke gemeente Harderwijk een subsidiebedrag van € 800.000 beschikbaar gesteld voor het herstel van de kapconstructie en de schilderingen.

Gebleken is, dat om allerlei redenen het aanvankelijk opgestelde plan “dynamisch” kan worden genoemd, nl. dat er gaandeweg de werkzaamheden bijstellingen moeten worden gedaan. Begin november is restauratiebureau Bouwhuis & Journee gekomen tot de gewelven in de zijbeuk links van de hoofdingang. De gewelven rechts van de hoofdingang zijn inmiddels gerestaureerd en zoveel mogelijk teruggebracht naar de situatie zoals deze was in de jaren ’70. Deze schilderingen stammen nog uit de tijd, dat deze gewelven deel uit maakten van het koor van de kerk, dat voor een groot deel werd meegenomen in de torenval van 1797, waarschijnlijk het jaar 1510. De restaurateurs constateerden een groot verschil tussen de zuidelijke zijbeuk op de zonzijde en de noordelijke zijbeuk. Hier is het vochtiger. Er zijn meer afbladderingen geconstateerd. Er wordt gekeken naar de toepassing van materialen vijftig jaar geleden en aan de hand daarvan wordt de ondergrond in zo goed mogelijke staat teruggebracht. Het klimaat in de kerk is van grote invloed op de schilderingen, die vijftig jaar geleden beschermd lagen onder een dikke laag witkalk en nu vijf decennia zijn blootgesteld aan allerlei invloeden op het gebied van temperatuur, tocht, luchtvochtigheid, krimp, enz. De verwachting van de restaurateurs is, dat de toestand van de schilderingen boven het koor weer zal afwijken van wat men aantrof in de zijbeuken. Inmiddels is bij nader onderzoek wel vast komen te staan, dat de koorgewelven de afgelopen jaren behoorlijk te lijden hebben gehad en dat dit de schilderingen niet ten goede is gekomen.

Door de dynamiek in de planning is voorlopig het plan voor de restauratie tot bij leven en welzijn juli 2019 vastgelegd. Dit plan wijkt dus in een aantal opzichten af van wat eerder werd bepaald. Vanaf januari 2019 kan het koor van de kerk niet gebruikt worden. Nieuwjaarsmorgen kan er voor het laatst een eredienst worden gehouden met het gebruik van de banken op het koor, daarna worden voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden op het koor. Op 7 januari 2019 worden de banken van het koor gehaald en op 8 januari begint de steigerbouwer met een 14-daagse klus om de steiger met bovenin een werkvloer op te bouwen. De erediensten zullen vanaf 2 januari 2019 moeten gehouden worden met gebruikmaking van de banken in de transepten en de stoelen voor de kansel. Het gehele koor wordt afgesloten en is niet toegankelijk tot en met mei 2019. De kroonluchters zullen worden verwijderd en gebruik van de geluidsinstallatie met camera’s is op de huidige locatie niet mogelijk. Hiervoor wordt een tijdelijke oplossing gezocht. Het orgel kan tot en met mei 2019 normaal worden gebruikt; in juni en juli wordt het orgel ingepakt met beschermfolie.

Volgens de huidige planning is daarna de viering aan de beurt om gerestaureerd te worden, d.w.z. de ruimte tussen het orgel en het koor. Omdat de steiger vanuit het koor wordt omgebouwd naar een steiger in de viering, kan vanwege de stellages voor de kansel geen gebruik gemaakt worden van de Grote Kerk gedurende de maanden juni en juli 2019. Het is aan de wijkgemeente Grote Kerk naar welke preekplaats men wil uitwijken. Ook het gebruik bij rouwdiensten is niet mogelijk in de maanden juni en juli.

Vanaf medio april zal ook rondom in de kerk voorzetbeglazing worden aangebracht om straks een milder klimaat voor de schilderingen te creëren. Omdat de staat van de gevel met name aan de zijde van de school De Rank te wensen overlaat en vochtdoorslag veroorzaakt, zal in het voorjaar van 2019 ook worden begonnen met het renoveren van de gevel om de bescherming van de schilderingen zo optimaal mogelijk te maken. Deze werkzaamheden vallen echter niet onder de uit te voeren drie fases van aanpak, maar onder de reguliere rijkssubsidieregeling. Omdat hiervoor nog het nodige beslissingstraject moet worden afgelegd, kan op dit moment nog niet vastgesteld worden dat deze gevelwerkzaamheden ook zullen worden gestart.

De heer H. Bron van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen voert de regie over de restauratie. Onder zijn leiding vergaderen regelmatig de restaurateurs, de aannemer, de glazenier, de steigerbouwer, koster Aart Petersen, Drees Timmer en Hans de Bruijn

Adres: De Wittenhagen 28
Telefoon: 0341 – 419494
Koster: B. Brandsen
Opnames: Henry Heldoorn

 

Deze kerk werd in 1960 in gebruik genomen. Op 9 juli 1981 werd de kerk geheel door brand verwoest. De resten werden verwijderd en op het terrein werd een nieuwe kerk met nevenruimten gebouwd. Op 8 juli 1983 werd de kerk opnieuw in gebruik genomen. Op 12 december 1985 vond de in gebruik name plaats van het orgel, gebouwd door de fa. Blank te Herwijnen.

 

Huren (zalen in) Bethelkerk

De zalen van de Bethelkerk zijn uitstekend geschikt voor familiebijeenkomsten, lezingen of vergaderingen.

Het College van kerkrentmeesters hanteert het beleid dat de kerk niet verhuurd wordt voor bijeenkomsten die aanstootgevend kunnen zijn of activiteiten waar de kerkelijke gemeente vanwege haar geloofsovertuiging niet achter kan staan.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u mailen naar verhuur@hervormdharderwijk.nl

Adres: Biezenplein 1
Telefoon: 0341-421797
Beheerder: C. Heij
Opnames: mevr. C. Petersen

De Wheme

Adres: Kerkplein 2
Telefoon: 0341 – 422011
Beheerder: A. Petersen

 

Verhuur

De zalen van De Wheme zijn uitstekend geschikt voor familiebijeenkomsten, lezingen of vergaderingen.

Het College van kerkrentmeesters hanteert het beleid dat De Wheme niet verhuurd wordt voor bijeenkomsten die aanstootgevend kunnen zijn of activiteiten waar de kerkelijke gemeente vanwege haar geloofsovertuiging niet achter kan staan.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u mailen naar verhuur@hervormdharderwijk.nl